Zaznacz stronę

Regulamin

REGULAMIN PARKINGU DOZOROWANEGO
VIP-CARS W BALICACH

§ 1

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z parkingu dozorowanego działającego w Balicach przy ul. Krakowskiej 73A.
 2. Parking jest przeznaczony wyłącznie dla samochodów osobowych.

§ 2

W rozumieniu niniejszego regulaminu:

 1. użytkownikiem Parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu (osoba kierująca pojazdem) lub właściciel pojazdu, w przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za użytkownika uważa się w szczególności osobę kierującą pojazdem i posiadającą bilet parkingowy w chwili wyjazdu z Parkingu.
 2. miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.

§ 3

 1. Poprzez wjazd na teren Parkingu następuje zawarcie przez użytkownika z VIP-CARS w Balicach, umowy najmu miejsca parkingowego na czas postoju pojazdu i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu użytkownika z Parkingu.

§ 4

 1. Na terenie Parkingu:
  1. obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.),
  2. zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania,
  3. obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu:
   1. pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia,
   2. pojazdów z naczepami i przyczepami,
   3. pojazdów campingowych (campervan).
 2. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik; użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych.
 3. W czasie postoju na miejscu parkingowym zabronione jest pozostawianie w pojeździe zwierząt.
 4. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.

§ 5

 1. VIP-CARS w Balicach nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, gryzoni, kradzieży (włamania, rozboju itp.) rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.
 2. Wyłącza się odpowiedzialność VIP- CARS w Balicach z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu.

§ 6

Parking jest czynny codziennie przez całą dobę.

§ 7

 1. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu VIP-CARS w Balicach może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu.§ 7
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez użytkownika.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego itp.).

§ 8

Wjazd na Parking następuje po opłaceniu przez użytkownika miejsca parkingowego u pracownika, ewentualnie za pośrednictwem przelewu bankowego, przy dokonywaniu rezerwacji za pomocą strony internetowej.

§ 9

 1. Osobami upoważnionymi do pobierania opłaty parkingowej oraz kontroli dokumentów są pracownicy Parkingu.
 2. Użytkownicy mają obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez oraz pracowników obsługi Parkingu.

§ 10

Na terenie Parkingu zabronione jest:

 1. palenie tytoniu,
 2. spożywanie alkoholu,
 3. przebywanie osób, o ile nie jest to związane z wyjściem z Parkingu po zaparkowaniu pojazdu lub dojściem do zaparkowanego pojazdu celem opuszczenia Parkingu,
 4. zaśmiecanie,
 5. niszczenie urządzeń,
 6. naprawianie pojazdów,
 7. mycie i odkurzanie pojazdów,
 8. tankowanie pojazdów,
 9. używanie otwartego ognia,
 10. parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami powodującymi wycieki,
 11. wymiana lub uzupełnianie płynów w pojazdach – cieczy chłodzącej, oleju itp.,
 12. magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
 13. działanie niezgodne z przepisami BHP i PPOŻ,
 14. zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające korzystanie z Parkingu.

§ 11

Integralną częścią regulaminu stanowi cennik opłat za parkowanie.

§ 12

Wszelkie skargi i wnioski związane z korzystaniem z parkingu należy przesyłać na adres: VIP-CARS BALICE, ul. Krakowska 23A, 32-083 Balice.

Call Now ButtonZadzwoń i zapytaj!